GDPR Teconomy 2022

Zbrani osebni podatki se bodo obdelovali izključno za namen organizacije kariernega sejma Teconomy Maribor 2022.

Organizator vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in nacionalne
zakonodaje, ki ureja varstvo.

Obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi posameznika v skladu s točko a 1. odstavka 6.
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Več informacij o pravicah posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki dobite na povezavi: https://www.um.si/univerza/varstvoosebnih-podatkov/Strani/Pravice-posameznika.aspx

Organizator bo pridobljene podatke obdeloval do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz.
tako dolgo, dokler ne bomo prejeli zahteve posameznika za preklic soglasja. Po prejemu zahteve
za preklic organizator ne bo več uporabljal zbranih osebnih podatkov in bo le te izbrisal v roku 30
dni.